Cicada – English

BLOG – News From CCIs

និយមន័យខ្លះពី «ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រតិដ្ឋ»

Date: Sept 27, 2023 Article #3

មកទល់បច្ចុប្បន្ន ពាក្យថា «ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌» មិនមាននិយមន័យណាមួយ ដែលត្រូវចំសម្រាប់ប្រទេស ឬវប្បធម៌ណាមួយជាក់លាក់ ឬងាយស្រួលយល់ឡើយ។ អត្ថបទខ្លីនេះ នឹងពាំនាំនិយមន័យខ្លីៗ និងចំណេះដឹងខ្លះៗពីអង្គការយូណេស្កូ និងស្ថាប័ននានា ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការចាប់អារម្មណ៍ និងឈ្វេងយល់មកលើ «ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌»។

 • អង្គការយូណេស្កូបានឱ្យនិយមន័យ ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រតិដ្ឋថាជា «វិស័យទាំងឡាយណាដែលមានសកម្មភាពចម្បងផ្តោតលើការផលិត ការផលិតឡើងវិញ ការផ្សព្វផ្សាយ ការចែកចាយ និង ឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញ សេវាកម្ម និងសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈជា ឬមានប្រភពពីវប្បធម៌ សិល្បៈ និងបេតិកភណ្ឌ។ 1
 • មានសិល្បករមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹង ការដាក់ពាក្យ «ឧស្សាហកម្ម» ជាមួយ «វប្បធម៌» ព្រោះពួកគេគិតថា រដ្ឋាភិបាលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ច ការរកស៊ី ឬជំនួញពាណិជ្ជកម្ម ជាជាង វប្បធម៌ ឬសិល្បៈ។ ពួកគេជឿថា សិល្បៈមានគុណតម្លៃសិល្បៈ និងមិនគួរយកមកពាក់ព័ន្ធជារបររកស៊ីឡើយ។  2
 • គួរថែមពាក្យ ‘ឧស្សាហកម្ម’ ឬអត់ គ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកជាមួយនឹងការពិត ដែលថា ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រតិដ្ឋ ចូលរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងជាផ្នែកមួយនៃ ឬរួមចំណែកដល់ឧស្សាហកម្ម និងផ្តល់ការងារជាច្រើនដល់ប្រតិបត្តិករ ដែលរាប់តាំងពីការវិស័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រហូតដល់វិស័យ​ទេសចរណ៍ ហើយមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាជំនាញ និងរចនាបទការងារនៃវិស័យច្នៃប្រតិដ្ឋបានចាប់ផ្តើមជះឥទ្ធិពលលើវិស័យផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ 2
 • បើតាមនិយមន័យដែលដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស នាយកដ្ឋានវប្បធម៌ សារព័ត៌មាន និងកីឡា «ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រតិដ្ឋ» គឺជាឧស្សាហកម្មដែលមានប្រភពពីភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ ជំនាញ និងទេពកោសល្យរបស់បុគ្គល ដែលមានសក្តានុពលចំពោះសេដ្ឋកិច្ច និងការងារ ដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការបន្ត និងការប្រើឡើងវិញនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ 3
 • ការប្រើឡើងវិញនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា មានន័យថា ការប្រើឡើងវិញ ប្រើជារៀងរហូត ដើម្បីប្រយោជន៍នានា។ឧទាហរណ៍៖ អ្នកនិពន្ធម្នាក់មានសៀវភៅ «ក» មួយចំណងជើង។ គាត់លក់សិទ្ធិបកប្រែជាភាសា បរទេសផង លក់ឱ្យខាងភាពយន្តដំឡើងជារឿងភាគទូរទស្សន៍ផង លក់សិទ្ធិឱ្យគេនិពន្ធសៀវភៅថ្មីទៀត ដោយផ្អែកលើសាច់រឿងរបស់គាត់…គាត់ទទួលចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គាត់។ គាត់នៅតែមានសិទ្ធិលក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជារៀងរហូតដរាបណាមានតម្រូវការ។

នៅអត្ថបទក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីទំហំនៃផលប្រយោជន៍នៃ «ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រតិដ្ឋ»។

 1. UNESCO | Europa Regina
 2. What is the creative economy? | Creative Economy | British Council
 3. What is a Creative Career? | The Careers Blog (warwick.ac.uk)

The Status of Artists and Social Protection System

Date: August 7, 2023 (Article #2)

ក្នុងអត្ថបទនេះ លោកអ្នកនឹងឈ្វេងយល់អំពីអនុសាសន៍សំខាន់មួយនៃការស្រាវជ្រាវ «ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ និងច្នៃប្រតិដ្ឋក្រៅប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជា៖ ការកំណត់ធនធានមនុស្ស និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម» ដែលទាក់ទងនឹងកង្វះខាតប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក្នុងចំណោមសិល្បករក្រៅប្រព័ន្ធ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកអ្នកនឹងបានឈ្វេងយល់អំពីប្រភេទនានានៃប័ណ្ណប.ស.ស និងប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល លក្ខណៈសម្គាល់ លក្ខខណ្ឌ និងអត្ថប្រយោជន៍នានានៃប័ណ្ណ។

In this article, you will get to know one recommendation from the research Informal Cultural and Creative Industries in Cambodia: Mapping Human Resources & Socio-economic Conditions which relates to the lack of state’s social protection among the rural informal cultural workers. In addition, you will also learn about the different types of the National Social Security Fund (NSSF) Cards, its identification, and its benefits.

The Importance of Agreements in the Arts Sector

Article #1

In Cambodia, agreements are not frequently used. Artists are not aware of the importance of making agreements when they are hired for work. According to the research on ‘Informal Cultural and Creative Industries in Cambodia: Mapping Human Resources and Socio-economic Conditions commissioned by CICADA in 2022, found that there are 90% of 414 artists who participated did not have a written or formal employment contract. Thus, this data confirms that only 10% of artists have an employment contract.

A few years ago, the Ministry of Culture and Fine Arts attempted to issue a Prakas on Performing Arts that highlights the need for employment contracts for artists. However, the Prakas has not yet made public pending further consultations.

Not having a contract among the Cambodian arts community seems to highlight the trust between parties involved. From the research above, we also observe that some rural cultural practitioners or artists use invoices, which specify the amount of the deposit, and the amount to be paid after the performance is completed. However, other conditions relate to the duration of performance, number of artists, etc. generally not stated in the invoice. A detailed employment contract is rarely seen. Rumors about the conflicts often heard in the arts community.

A full employment contract is very important. CICADA would like to highlight the usefulness of having agreement in this brief. According to Artists’ Rough Guide to Contracts, employment contracts can serve as evidence of a legal agreement between the parties. However, the site states that many artists avoid asking for a contract and do not read the contract in detail when they have ones.

Below are some of the Importance of having a working agreement:

 • Define conditions (important dates, hours and duration of performances, roles and responsibilities between parties involved, labor costs, intellectual property, reports, etc.).
 • Got the opportunity to consult and clarify the conditions before writing the employment contract.
 • Prevent conflicts that may occur before and after the work.
 • Often, there are witnesses who could verify or testify when needed.

All parties involved may be at the same risk when a work of art does not have a contract. Artists may be facing some situations such as receiving less money, getting more work than expected, affecting reputation, time, and money. On the other hand, the other party may face difficulties such as disrespect for time or the absence of the artist, damages made to the program, loss of time, loss of trust from guests or the audience, etc. Therefore, it is good that employment contracts are essential in the general employment sector, including the arts.

Art is very complex because art has many forms and each form is unique in its own form. Thus, it requires two or three parties to study, understand and discuss in detail and understand each other in advance. A work contract does not always guarantee to clear all possible disputes, but having an employment contract in advance can greatly reduce disputes.

More Recent News

Request for Proposal: Policy Review Consultant September 11, 2023 Understanding Cambodian’s Cultural Policy July 28, 2023